Dealunix Bili�im Hizmet S�zle�mesi

1.Dealunix Bili�im Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri'nin sa�layaca�� t�m hizmetlerin aktif hale getirilebilmesi i�in belirtilen hizmet �cretlerinin pe�in olarak �denmesi gerekmektedir.

2.Alan Ad� Tescili, VDS Sanal Sunucular ( Metin2 - Silkroad Online - Knight Online ), Kiral�k Sunucular ve Senelik Olan Hosting Hizmetlerimiz d���nda t�m hizmetlerimizin 7 g�n i�inde sorgusuz suhalsiz %100 geri �deme garantisi bulunmaktad�r. Alan ad� tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU taraf�ndan yap�ld��� i�in, sonradan de�i�tirme konusu m�mk�n de�ildir.

3.Kiral�k sunucu hizmetlerimizden yararlanan m��terilerimizin t�m�, ald�klar� hizmete ait yedekleme i�lemlerini yapmakla y�k�ml�d�r. Dealunix Bili�im Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri ' den extra yedekleme hizmeti al�nmad��� takdirde olas� bir veri kayb� durumunda verilerin kurtar�labilece�ini garanti edemez.

4.Dealunix Bili�im Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri ' ne ait servisler yasad��� herhangi bir ama� i�in kullan�lamaz, ya da bu t�r aktivitelere destek veremez. Dealunix Bili�im su� te�kil eden yasad��� durumlar� ya da yanl�� kullan�mdan ��phelendi�i durumlar� ara�t�rma ve bulgu sonucunda geri �deme yapmaks�z�n hizmeti sonland�rma yetkisine sahiptir.

5.Dealunix Bili�im servisleri kullan�larak yay�nlanan zarar verici ( Virus, Trojan V.B. ) her t�rl� objenin sorumlulu�u m��teriye aittir. Dealunix Bili�im bu durumlara m�dahale edip, s�z konusu hizmeti geri �deme yapmaks�z�n iptal etme yetkisine sahiptir.

6.Ki�ileri yan�lt�c�, aldatmaya y�nelik herhangi bir obje ekleme/silme ve d�zeltmeye y�nelik her t�rl� islemler sahtekarl�k olarak kabul edilmektedir. �ah�slar�n isimlerini, �irket/firma isimlerini kullanarak i�lem yapmak kesinlikle yasakt�r.

7.Dealunix Bili�im servisleri kullan�larak hile ile sat�n al�nan ve sat�lan �r�nler, par�alar veya servisler ile finansal giri�imler "doland�r�c�l�k" olarak kabul edilip, yapan ki�i yada kurumlar hakk�nda gerekli "t�m yasal i�lemler" ba�lat�lacakt�r.

8.Herhangi bir spam servisini bar�nd�ran, ya da spam servisi olu�turan kullan�c�lar� host eden, IP Adreslerinin herhangi birini yada bir ka��n� bu t�r zararl� servisler i�in kullanan hesaplar veya sunucular kesinlikle geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lacakt�r.

9.K�t� ama�la kullan�lan ve ba�kalar�n�n elektronik posta adresini kullanmas�na engel olacak mail veya haberler hesab�n�z�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r.

10.SPAM: �zellikle bu t�r elektronik posta, haber, web host �zerinde bar�nd�r�larak yay�nlanan spamlar ile ilgili Dealunix Bili�im hi�bir bar�nd�rma hizmetine, sunucuya ve m��terisine tolerans tan�mam��t�r ve tan�mayacakt�r. Bu tarz servisleri bar�nd�rmak yasak olup bar�nd�ran ki�i yada kurumlar�n hesab�n�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r.

11.Dealunix Bili�im servislerini kullanarak mail ve benzeri yollar ile herhangi bir �irketin, firman�n yada �ahs�n gizlilik ilkelerini ihlal etmek, patentini kullanmak, birinin mal�n� almak-satmak-kullanmak, izni olmayan resim ve m�zikleri kullanmak, yay�nlamak kesinlikle yasak olup yapan ki�i yada kurumlar�n hesab�n�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r.

12.Dealunix Bili�im  servislerini kullanarak di�er �ah�slar�n i� ve network bilgi /i�lemlerini etkileyecek ( DDOS, Trojan, Vir�s V.B.) yaz�l�mlar�n kullan�mlar� yasak olup yapan ki�i yada kurumlar�n hesab�n�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r. Ayr�ca yapan ki�i yada kurumlar hakk�nda gerekli t�m hukuksal i�lemler ba�lat�lacakt�r.

13.Vir�s Da��t�m; Kas�tl� olarak bar�nd�r�lan vir�s ve �ah�slar�n/firmalar�n bar�nd�rd�klar� bilgilere zarar verebilecek, olumsuz y�nde etkileyebilecek vir�s i�eren yaz�l�mlar�n, da��t�mlar� kesinlikle yasak olup yapan ki�i yada kurumlar�n hesab�n�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r.

14.Tescilli Yaz�l�mlar; Tescilli, kullan�m ilkeleri bulunan yaz�l�mlar� izinsiz veya yasad��� kullanmak yasak olup yapan ki�i yada kurumlar�n hesab�n�n geri �deme yap�lmaks�z�n kapat�lmas�na sebep olacakt�r.

15.M��teri - Firma Yetkilisi ve Personeli �li�kileri; Ticket, Mail, Messenger, Telefon ve benzeri herhangi yolla yada yollarla zedeleyecek davran��larda bulunmak, sat�n al�nan hizmetin geri �deme yap�lmaks�z�n iptaline neden olmaktad�r.

16.Birden fazla at�lan ticket, hizmet kalitesini d���r�c� spam g�nderi olarak kabul edilmektedir.
Bu hususta; her m��teri yaln�zca "1 bildirim" atmak ile y�k�ml�d�r. Birden fazla at�lan bildirimlerde her m��teri; yaln�zca 1 kez uyar�lmaktad�r. 2. kez ayn� i�lemi yapan ( birden fazla ticket atan ) m��teri ve/veya m��teriler,
sat�n ald�klar� hizmetin geri �demesi yap�lmaks�z�n iptal olmas�na sebep olacakt�r.
topbrokers.com Tetris online is variative game for you. Play it online!Hizmet Alm�� ve Alacak Olan T�m M��terilerimiz Bu S�zle�meyi Okumu� ve Kabul Etmi� Say�l�r...